Algemene voorwaarden

ELKA COLOR FOTOSERVICE

Wij wensen u een aangenaam bezoek en hopen dat u onze service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt.
Vooraleer uw account bij Elka Color (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘Elka Color’) aan te vragen, gelieve u de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. 
Door het aanvragen van uw account verklaart u zich immers akkoord met de algemene voorwaarden waaronder wij met u verder zullen werken. 
Voor wat betreft uw bestellingen en uitvoeringen ervan verwijzen we naar de leverings- en factuurvoorwaarden van ELKA PHOTO FINISHING BVBA.
Voor algemene informatie kan u steeds een e-mail verzenden naar volgend adres info@elka.be.

 
§ 1       De overeenkomst
 

Door een account aan te vragen gaat u een overeenkomst aan met de ELKA PHOTO FINISHING BVBA met zetel te  3740 Bilzen, Zeepstraat 37
    en met ondernemingsnummer 0521 900 580. Elka Color is een merk- of firmanaam van deze vennootschap. Deze naam wordt verder
    gebruikt om de dienstverlener ELKA PHOTO FINISHING BVBA aan te duiden.

Er is geen inschrijvingsgeld nodig om een account te openen bij Elka Color. Wanneer u een account opent bij Elka Color stellen wij onze
    Elka Color Fotoservice gratis en onbeperkt - in de tijd en volume - ter beschikking.

U moet minimaal 18 jaar zijn om gebruik te maken van onze service. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet één van uw ouders of voogd
    deze overeenkomst afsluiten. Door aan te vinken dat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaart u aan de bovenstaande
    leeftijdsvoorwaarden te voldoen. Om lid te worden bij ons, moet u onder andere een geldig, actief e-mailadres opgeven waar wij u kunnen
    bereiken in verband met de werking van onze service.

Elka Color behoudt zich het recht voor op elk ogenblik eenzijdig, zonder vooropzeg en zonder opgave van reden een einde te maken aan
    deze overeenkomst, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van Elka Color zouden kunnen ontstaan naar aanleiding
    van de niet naleving van deze algemene voorwaarden.

ELKA PHOTO FINISHING BVBA behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk ogenblik te wijzigen. De nieuwe overeenkomst
    wordt meegedeeld aan zowel nieuwe als bestaande gebruikers van Elka Color, dit door ze ten laatste 10 dagen vooraleer van kracht
    te worden, op de site te plaatsen.

§ 2       Gebruik en gevolgen van het gebruik van het account
 

Uw account bij Elka Color is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. U bent volledig zelf
verantwoordelijk voor de geheimhouding van het paswoord dat wordt toegekend. U moet al het nodige doen om te vermijden dat
onbevoegden toegang krijgen tot uw account. Elka Color kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade,
direct of indirect, die u zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van uw paswoord door derden. Elk gebruik van uw
account door middel van uw paswoord zal onder uw exclusieve verantwoordelijkheid ressorteren. We raden u dan ook aan om
uw paswoord regelmatig te wijzigen onder 'Uw persoonlijke gegevens'.

§ 2.1     Vereiste resolutie
 

U moet er rekening mee houden dat digitale beelden die moeten worden geprint op fotografisch papier een minimale pixel-resolutie
moeten hebben. De site geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden.
Elka Color is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch kan worden opgeladen.
Elka Color is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. U aanvaardt dat uw kosten zullen
worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld
onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

§ 2.2     Niet toegelaten gebruik van de service
 

U mag geen gebruik maken van de service om elk materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot
burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot: 

Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend
    materiaal). Voor materiaal dat niet ingaat tegen de openbare orde en goede zeden, doch enkel geschikt is voor volwassenen raad
    Elka Color aan om een adult-content waarschuwingslabel te gebruiken bij het uitwisselen van die foto's.

Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectueel eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden,
    ten gevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten

Elk materiaal gezonden vanuit een anoniem of vals adres.

Elka Color is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. Elka Color is niet verplicht noch in staat om alle
zendingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Indien Elka Color toch kennis krijgt van een zending die een onwettige activiteit
betreft of onwettige informatie bevat, dan zal Elka Color onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending
kunnen melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten. Elka Color behoudt zich het recht voor om elke informatie
met betrekking tot uw account mee te delen aan de bevoegde autoriteiten indien deze daartoe een gegrond verzoek richten aan
Elka Color. Elka Color is in dit geval niet verplicht u hiervan op de hoogte te brengen.

§ 2.3     Privacybeleid
 

Bij het aanmaken van uw Elka Color-account, worden er een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals uw naam, e-mailadres
en postadres. Wij beschermen deze informatie zoals verder beschreven. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van deze
overeenkomst en door aan te vinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, aanvaardt u eveneens ons privacybeleid
en de daarin beschreven voorwaarden. Het Privacy-Beleid van Elka Color wil zowel een open en transparante communicatie met
de gebruiker tot stand brengen, als de naleving verzekeren van de wet houdende bescherming van de persoonsgebonden gegevens.
Alhoewel het Privacy Beleid van Elka Color van toepassing is op al haar activiteiten, dient de hieronder weergegeven informatie
gelezen te worden in functie van deze website. 

Beheer van registratiegegevens 
Registreren op onze site:
Om gebruik te kunnen maken van Elka Color Fotoservice, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door bepaalde
gegevens in te vullen. Hiertoe dienen zij de knop ‘registeren’ aan te klikken, waardoor de registratiefiche op het scherm verschijnt.
De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes die betrekking hebben op naam, adres, e-mailadres, telefoon en paswoord,
noemen wij de ‘registratiegegevens’. (De vakjes ‘bedrijf’ en ‘telefoon’ zijn facultatief in te vullen.) 

Opname van registratiegegevens in een databank
Door deze gegevens online in te tikken, en zich dus te registreren, verklaart de gebruiker er zich mee akkoord dat deze informatie
door Elka Color wordt opgeslagen in een gegevensbank (database). De gebruiker kan op elk moment vragen dat zijn of haar
registratiegegevens in de gegevensbank aangepast worden. Hiertoe dient de gebruiker eenvoudigweg de optie « persoonlijke
gegevens aanpassen » aan te klikken op de registratiepagina. Vervolgens verschijnt de fiche met de gegevens die bij registratie
werden ingevuld. De gebruiker kan deze gegevens op elk moment online wijzigen, en vervolgens de toets ‘OK’ aanklikken.
De gevraagde aanpassingen wordt vervolgens doorgevoerd op de database van Elka Color. 

Beheer van facultatieve gegevens
Opname van facultatieve gegevens in een databank. Aanvullend op de registratiegegevens, kan de gebruiker uitgenodigd worden
om andere persoonsgebonden gegevens door te geven. Zo kan de gebruiker bij het bezoeken van deze site op bepaalde momenten
uitgenodigd worden om online aanvullende gegevens in te vullen in een speciaal venster dat op het scherm verschijnt. Dat kan
onder andere in de vorm van een wedstrijd gebeuren. In beide gevallen is het invullen van deze gegevens facultatief. Dit wil zeggen
dat de gebruiker kan beslissen om deze gegevens niet mee te delen, zonder dat zijn of haar registratie wordt geschrapt. De facultatieve
gegevens verwijzen naar persoonlijke interesses en profielen. Door het online invullen van facultatieve gegevens, verklaart de
gebruiker er zich automatisch mee akkoord dat deze gegevens door Elka Color worden opgeslagen in een databank. 

Waartoe worden deze facultatieve gegevens gebruikt?
In eerste instantie worden facultatieve gegevens gebruikt om de inhoud en de vorm van onze site aan te passen aan de ervaring en
de voorkeur van de geregistreerde leden. In tweede instantie worden deze facultatieve gegevens gebruikt voor het versturen van
informatie en reclamemateriaal over online fotografie en verwante producten en diensten. Dit kan zowel betrekking hebben op
producten en diensten van Elka Color, als van enkele van onze partners. 

Beheer van IP gegevens
Wij gebruiken uw IP adres enkel om problemen met onze server vast te stellen, onze website te beheren en om toepasselijke,
anonieme demografische informatie te verzamelen. 

Beveiliging van persoonsgebonden gegevens
Elka Color voorziet veiligheidsmaatregelen tegen het verlies, misbruik of wijziging van informatie onder onze controle.
We hebben gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ontwikkeld om de informatie die we online verzamelen,
te beschermen en te beveiligen. Toegang tot de gegevens is beperkt tot geautoriseerd Elka Color personeel en wordt verder
ook nog beperkt door paswoordbeschermingsmechanismen. De veiligheid van het Web en de veiligheidsprocedures worden
regelmatig herzien en geüpdatet om de beste gegevensbescherming te verzekeren.

Het gebruik van ‘cookies’ op onze site
Wanneer een gebruiker onze site bezoekt, wijzen we hem of haar een unieke gebruikersidentiteit toe en wordt er automatisch
een ‘cookie’ gecreëerd en opgeslagen in de computer van de gebruiker. In eerste instantie maakt deze cookie het de gebruiker
mogelijk om online de digitale fotoalbums te bekijken die hij/zij eerder heeft aangemaakt. In tweede instantie wordt deze cookie
gebruikt om de inhoud van de virtuele boodschappenmand van de gebruiker na te gaan. Deze cookie volgt met andere woorden
het online aankoopgedrag -ook via andere sites- van de gebruiker. De cookie zelf wordt opgeslagen in de computer van de
gebruiker, maar dit geldt niet voor de gegevens met betrekking tot het online aankoopgedrag van de gebruiker (de inhoud van
zijn/haar virtuele boodschappenmand). Die informatie wordt opgeslagen in een database op de server van Elka Color.
Deze informatie biedt Elka Color de mogelijkheid om aanbiedingen te verlenen op maat van de interesses van elke gebruiker.
De gebruiker kan op elk moment het gebruik van deze cookie laten beëindigen en de langs deze weg opgeslagen informatie
laten verwijderen uit de database. Hiertoe dient de gebruiker de « cookie support » uit te schakelen in zijn/haar « browser ».
Voor bijkomende informatie dienaangaande verwijzen we naar de « browser documentatie ». 

Bevoegdheidsafbakening
Elka Color is niet verantwoordelijk voor de cookies en hun gebruik, die verbonden zijn aan door derden geplaatste reclame-inlassingen
op onze websites. Elka Color is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de sites waarnaar links voorzien
zijn vanuit onze sites. Elka Color is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de foto’s die de gebruikers op haar website plaatsen.
Niettemin behoudt Elka Color zich het recht voor om in het geval van een vermoeden van inbreuken op strafwettelijke bepalingen,
dit te melden aan de bevoegde autoriteiten.

§ 2.4     Links naar sites van derden


Wij kunnen voorzien in links naar sites van derden die mogelijk interessant zijn voor u. Wij hebben geen controle over de inhoud
of beschikbaarheid van de inhoud van deze sites. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van het privacybeleid en andere
beleidsopties alsook het servicereglement van deze websites kennis te nemen en om de webmaster of site administrator
te contacteren bij mogelijke problemen. Elka Color kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke
schade, direct of indirect, die u zou lijden als gevolg van het bezoeken van één van deze websites of de inhoud ervan.
Het gebruik van deze websites is volledig op uw eigen risico.

§ 2.5     Intellectuele eigendomsrechten


Uw foto’s:
U geeft Elka Color een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie waarbij het materiaal dat zich in uw account bevindt
door Elka Color gekopieerd, opgeslagen, getoond en verzonden mag worden, voor zover dit nodig is om de door Elka Color
aangeboden diensten te vervullen (deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het controleren en bevestigen van het
paswoord, het onderhouden en ontwikkelen van onze site en het verifiëren van de naleving van deze overeenkomst).
U garandeert dat u zich ten opzichte van Elka Color niet zal beroepen op uw morele rechten van auteurschap en integriteit
met betrekking tot de door u geplaatste foto’s en garandeert op die manier dat Elka Color elk auteursrechtelijk beschermd
materiaal efficiënt kan kopiëren, opslaan, tonen en verzenden, hierbij rekening houdend met de gangbare manier van
werken binnen de sector. 

De Elka Color website:
Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo's van Elka Color Printing NV
en haar merk ELKA COLOR, zijn beschermd door het auteursrecht, als -merk, handelsnaam, octrooi of door andere
intellectuele eigendomsrechten. U mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden
of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van Elka Color NV, behalve indien het kopiëren,
het verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement.
Indien wij software van derden beschikbaar maken voor uw gebruik, dan moet u voor het downloaden van de software,
instemmen met de respectievelijke software licenties en/of waarborg. Elk software product is onderworpen aan de
individuele bedrijfsreglementen en condities, en het akkoord tussen u en het desbetreffende bedrijf. Wij geven geen
garantie dat de door u gedownloade software geen besmettelijke of vernietigende codes bevat, zoals virussen,
wormen of Trojaanse paarden. Wij geven geen garantie op de software van derden die u download door middel
van onze service.

§ 2.6     Herroepingsrecht
 
§ 2.6.1  Niet gepersonaliseerde goederen
 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder
betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt
op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.


Voor alle producten en diensten die via onze website aangekocht worden, heeft u, behoudens het hierna vermelde
onder 2.6.2, het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief,
voor zover dit wordt meegedeeld binnen 14 kalenderdagen, te beginnen vanaf de dag die volgt op de levering
van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De kennisgave waarbij wordt afgezien van de aankoop wordt als tijdig aanzien indien zij schriftelijk (per e-mail
of per aangetekend schrijven) of op een andere voor Elka Color beschikbare en toegankelijke duurzame drager
is verzonden vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn.

Ingeval de goederen reeds waren verzonden op het ogenblik dat Elka Color kennis heeft genomen van de
annulering van de aankoop dient u de goederen op uw kosten aan haar terug te zenden, behoudens indien
het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.)

§ 2.6.2  Gepersonaliseerde goederen


De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

U beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien:
bij levering van diensten waarvan de uitvoering met uw instemming is gestart voor het einde van de herroepingstermijn;
bij levering van goederen die hetzij volgens uw specificaties zijn vervaardigd, hetzij een duidelijk persoonlijk
    karakter hebben, hetzij door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

bij levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.’

§ 3       Betwistingen
 
§ 3.1     Geschillen


Ieder geschil, ten gevolge van en gerelateerd aan het gebruik van onze service, zal voor de rechtbanken van het arrondissement
Tongeren gebracht worden en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht.

§ 3.2     Schadebeperking


Door aan te vinken dat u akkoord gaat met de overeenkomst, stemt u ermee in om tegen ons, Elka Color, of onze vertegenwoordigers,
werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, geen vordering in te stellen en hen
te vrijwaren tegen elke vordering, wegens elk verlies, uitgave, schade en kosten, met inbegrip van het ereloon van advocaten,
ten gevolge van een niet of onjuiste of onvolledige van deze overeenkomst of ten gevolge van een activiteit van uw account
(onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door u of een andere persoon die, door uw toedoen of nalaten of voor wie u
instaat op dat moment, toegang had tot uw account. 

Elka Color geeft uitdrukkelijk geen waarborg en of garantie van eender welk aard, hetzij expliciet of impliciet, inclusief,
maar niet beperkt tot een waarborg van handelswaardigheid, gebrek, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk,
voor zijn diensten of goederen of diensten verkregen via of geadverteerd op de Elka Color site. Elka Color garandeert niet
dat haar diensten ononderbroken zullen zijn, veilig en vrij van fouten, virussen en andere schadelijke bestanddelen.
Elka Color zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld kunnen worden voor directe of indirecte schade,
inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, verlies van gebruik en data die voortspruiten uit het
gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de diensten, veranderingen aan de diensten of van toegang zonder
toestemming of aanpassing van enig materiaal.

§ 3.3     Geldigheidsclausule


Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling worden geacht
vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht
mogelijk benadert; de andere bepalingen blijven geldig. Deze bepalingen maken de gehele overeenkomst uit tussen
u en ons aangaande deze service, en nemen de plaats in van alle andere mededelingen geschreven of mondeling,
aangaande deze service.

Het platform voor Online-klachtenbehandeling (OS Art. 14 vanaf 1 ODR-VO) van de Europese commissie kunt u hier vinden: ec.europa.eu/consumers/odr/